پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

معرفی روستا و اطلاع رسانی ، فرهنگی و اجتماعی

 


دانلود کتاب جغرافیای روستایی ایران !
 

فصل اول : گذشته تاريخي و سير تكويني روستاها در ايران

فصل دوم : ساختار اداري و اقتصادي،اجتماعي روستاها تا پيش از اصلاحات ارضي

فصل سوم : نطام هاي بهره برداري و اجتماعي در روستاهاي ايران

فصل چهارم : منابع آبي روستاهاي ايران

فصل پنجم : اصلاحات ارضي و دگرگونيهاي بنيادي در روستاهاي كشور

فصل ششم : جمعيت  روستايي ايران

فصل هفتم : فعاليتهاي اقتصادي روستاهاي ايران

فصل هشتم : شكل گيري نهادهاي انقلابي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در روستاها

 
نويسنده: دكتر مسعود مهدوي
چاپ: دانشگاه پيام نور - چاپ : دوم فروردين 1376
 
شكل گيري روستا در ايران به هزاره هاي قبل از ميلاد مي رسد به عقيده برخي از جامعه شناسان روستايي ده  روزي پديدار شدكه گروههاي كوچ نشين انساني كه به شكار و دامپروري اشتغال داشتند به كشاورزي آگاهي يافتند و اولين هسته يكجانشيني بوجود آمد .
Øبه علت فقدان و ابتدايي بودن وسايل توليدكشاورزي افراد مجبور بودندكه بصورت دسته جمعي و از طريق پيوستن به گروههاي بزرگتر در نتيجه برخورداري از امنيت بيشتر زندگي كنند و تفكيك شغلي در چنين شرايطي وجود نداشت .
Øدر هزاره سوم قبل از ميلاد كه مصادف با ظهور قوم ماد در ايران مي باشد به علت توسعه كشاورزي و رشد نيروهاي مولد و تعالي صنايع فلزي و سفال سازي مراكز روستايي در ايران گسترش و توسعه مي يابد.بعد از مادها و تشكيل شاهنشاهي در ايران و بوجود آمدن طبقات اجتماعي مختلف باز هم اكثريت مردم در روستاها زندگي مي كردند در آن زمان كشاورزي اصلي ترين منبع ثروت و منشأ قدرت اقتصادي در جامعه بود و چون زمين داران مهمترين پرداخت كننده مالياتها بودند و مخارج لشكركشيها را تامين مي كردند مورد توجه شاهان هخامنشي قرار داشتند در زمان هخامنشيان بندسازي و ايجاد كانالها و روشهاي جديد آبياري متداول  گرديد ، پس از هخامنشيان سلوكيان و اشكانيان به قدرت رسيدند و به امور دامپروري توجه بيشتري شد درزمان پارتها بيكاري در روستاها افزايش يافت در زمان ساسانيان روستاييان كارهاي طاقت فرساي كشاورزي را انجام مي دادند و در خدمت سربازي هم حضور داشتند پس از حمله اعراب تغيير چنداني در امور روستا بوجود  نيامد از اين به بعد روستا به عنوان كالاي اقتصاد غير منقول جاي طلا را مي گيرد از دوره سلاجقه عنوان اقطاع به شكل نويني ظاهر مي شود در زمان  مغول فشار زيادي بر روستاييان وارد مي شود در زمان صفويه روستاها رونق مي يابند در زمان افشاريه املاك ديواني توسعه مي يابند دردوره قاجاريه عشاير بر روستا برتري مي يابند جنبش مشروطيت سرآغاز تحولات كشور به خصوص روستا مي باشد . سال 1274 اداره كل فلاحت تصويب ودر قانون تشكيل ايالات و ولايات در سال 1284 براي اولين بار ازكدخدا نام برده مي شود.در ده 1330 دوره نخست وزيري دكترمصدق در دوران پهلوي توجهاتي به مسايل روستايي مي شود لايحه ازدياد سهم كشاورزان در سال1331درچهل ماده تصويب شد درسال 1335 لايحه قانوني اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات در 33 ماده تصويب شد . در سال 1341 اصلاحات ارضي با ويژگي هاي خاص خود به مرحله اجرا در  مي آيد كه بزرگترين تحول در امور روستاها تا تاريخ اجراي آن محسوب   مي گردد .
 
 


نویسنده : روستای من تاریخ : ۹۰/۱۱/۱۶ موضوع : دانستنی های مفید      تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به وبلاگ عمومی روستای جبله مي باشد.